close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 12 października 2017

  W dniu 6 października br. Polska złożyła uwagi do komentarza Komitetu Praw Człowieka do artykułu 6. Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych - „prawo do życia”. Komitet Praw Człowieka jest organem odpowiedzialnym za monitorowanie wdrażania przez państwa wspomnianego paktu.

   

  Podstawowym założeniem stanowiska RP było podkreślenie, że ochrona życia ludzkiego dotyczyć powinna wszystkich jego etapów, a zatem także okresu prenatalnego. Ponadto, jednoznacznie zaznaczono, że „prawo do życia” nie może być interpretowane jedynie jako obowiązek ochrony życia kobiety, ale także jako obowiązek ochrony życia dziecka w fazie prenatalnej oraz, że zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie prawa międzynarodowego, kwestie dotyczące dopuszczalności aborcji pozostają w wyłącznej gestii państw stron i nie podlegają kompetencji Komitetu.

   

  Stanowisko zaprezentowane przez RP znajduje odzwierciedlenie zarówno na gruncie prawa polskiego, w tym polskiej Konstytucji, jak i międzynarodowego:  np.  w art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – dotyczącym prawa do życia oraz Konwencji o prawach dziecka, wskazującej na potrzebę szczególnej opieki nad dzieckiem zarówno przed, jak i po jego narodzeniu. Polska zgłosiła również propozycje modyfikacji tekstu dotyczące eutanazji, wskazując wyraźnie na najwyższe znaczenie wartości, jaką ma ludzkie życie.

   

  Proces przygotowania uwag strony polskiej do komentarza koordynowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

   

  Stanowisko Polski zostało opublikowane na stronie Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka pod adresem http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.aspx.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: