close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PROFILE KRAJÓW

 • SŁOWACJA

 • NazwaSłowacja
  Nazwa oficjalnaRepublika Słowacka
  StolicaBratysława
  Walutaeuro
  Języksłowacki; Inne języki: czeski, węgierski (w rejonie przygranicznym)
  Polska placówkaAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie

   

  Wjazd i pobyt


   

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty.

  Po przystąpieniu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zostały zniesione kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości - paszportu lub dowodu osobistego.

   

  Bezpieczeństwo


   

  Od dnia 23 sierpnia 2017 r. na całym terytorium Republiki Słowackiej wprowadzono drugi stopień zagrożenia terrorystycznego. Podwyższony stopień zagrożenia bezpieczeństwa wprowadzono ze względu na ogólną sytuację związaną z nasileniem zamachów terrorystycznych w Europie oraz z imprezami masowymi, które będą przebiegać w III kwartale 2017 r. na Słowacji. Według słowackich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa bezpośrednie zagrożenie terrorystyczne na Słowacji jest mało prawdopodobne, nie można go  jednak całkowicie wykluczyć.

  Wzmożone kontrole mogą przebiegać przed wejściem na imprezy o charakterze masowym. Zaleca się zachowanie ostrożności w miejscach publicznych oraz  monitorowanie komunikatów władz porządkowych.

  W Republice Słowackiej nie występuje szczególne zagrożenie pospolitą przestępczością kryminalną.

   

  Zdrowie


   

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.

  Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horska zachranna služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega techniczna strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezpłatnie. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantują tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub słowackich firmach ubezpieczeniowych, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej wymaga przedłożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

  W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.

   

   

  Podróżowanie po kraju


   

  Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu.

  Bieżącą informację o sytuacji na drogach i przejściach granicznych Słowacji można uzyskać na stronie internetowej: www.stellacentrum.sk w języku słowackim).

   

  Informacje dla kierowców


   

  Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Jednakże jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, może w razie wypadku znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania.

  W sytuacji braku naklejki PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.

  Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.

   

  Opłaty drogowe

  Przejazd słowackimi autostradami, drogami ekspresowymi oraz drogami I klasy podlega opłatom. Przed wjazdem na drogi objęte opłatami umieszczona jest stosowna informacja (znak z białym samochodem na niebieskim tle).

  W przypadku pojazdów  mechanicznych lub zespołów pojazdów mechanicznych o DMC do 3,5 t, pojazdów mechanicznych kategorii M1 niezależnie od DMC oraz  zespołów pojazdów mechanicznych składających się z pojazdu mechanicznego kategorii M1, N1, M1G lub N1G niezależnie od DMC istnieje obowiązek wykupienia winiety autostradowej (diaľničná známka) w formie elektronicznej, stosownie do okresu jej ważności:

  elektroniczna winieta 10-dniowa - 10 EUR

  elektroniczna winieta 30-dniowa - 14 EUR

  elektroniczna winieta roczna (ważna do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego) - 50 EUR.

  W przypadku zespołu pojazdów należy wykupić elektroniczną winietę autostradową również dla przyczep kategorii O1 oraz O2.

  Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego systemu sprzedaży winiet autostradowych (w tym także wykaz dróg podlegających opłatom oraz rodzaje winiet elektronicznych) znajdują się na portalu internetowym (także w języku polskim): https://www.eznamka.sk

  Uwaga: Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w Słowacji tzw. elektroniczny system pobierania opłat drogowych (myto) w odniesieniu do pojazdów mechanicznych i zespołów pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne, które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i obliczenia wysokości pobranej przez urządzenie opłaty drogowej.

  Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (w tym także wykaz dróg podlegających opłatom) oraz wysokości mandatów i kar pieniężnych przewidzianych za naruszenie przepisów o poborze opłaty drogowej za używanie określonych odcinków dróg znajdują się na portalu internetowym (w języku polskim): www.emyto.sk.

  Zakaz przejazdu przez Słowację ciężarówek o masie całkowitej powyżej 7,5 t obowiązuje w niedziele i święta od godziny 07.00 do godziny 22.00, a w okresie letnim dodatkowo w soboty (od 1 lipca do 31 sierpnia) w godzinach od 7.00 do 19.00.

   

  Główne zasady ruchu drogowego

  Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km, poza terenem zabudowanym - 90 km a na autostradzie - 130 km.

  Za przekroczenie dozwolonych prędkości są rygorystycznie nakładane mandaty w wysokości aż do 800 EUR na miejscu, a w wysokości aż do 1000 EUR w postępowaniu mandatowym przeprowadzonym w komisariacie policji.

  Zawartość alkoholu w krwi kierowcy nie może przekraczać 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

  Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania.

  Obowiązkowe jest przewożenie dzieci o wzroście do 150 cm w stosownych fotelikach samochodowych.

  Opony zimowe są wymagane, jeżeli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź. Samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony muszą posiadać takie same opony na wszystkich osiach. Muszą mieć one bieżnik o głębokości nie mniejszej niż 3 milimetry.

  Pojazd należący do cudzoziemca powinien być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164 (www.forumsamochodowe.pl), nie odbiegająca od norm słowackich.

   

  Ponadto według przepisów słowackich: 

  1. do obowiązującego wyposażenia samochodu osobowego aktualnie należą:

  - przenośny trójkąt ostrzegawczy,

  - kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być zamieszczona w zasięgu kierowcy,

  - koło zapasowe oraz lewarek i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu kół samochodowych. Obowiązek ten  nie dotyczy samochodów jeżdżących na specjalnych  oponach (rodzaj Run-flat), które po uszkodzeniu gumy pozwalają na kontynuowanie jazdy oraz samochodów wyposażonych w specjalny  zestaw do naprawy uszkodzonych opon bez ich demontażu,

  2.  do obowiązującego wyposażenia pojazdu ciężarowego, w tym zespołu pojazdów aktualnie należą:

  - przenośny trójkąt ostrzegawczy,

  - kamizelka (odzież) odblaskowa – musi być zamieszczona w zasięgu kierowcy,

  - 1 klin  do zabezpieczenia  pojazdu o DMC  powyżej 3,5 t i naczepy lub przyczepy  o DMC powyżej 750 kg przed samoczynnym przesuwaniem się pojazdu;  w przypadku ciągnika i naczepy o 3 osiach oraz  więcej niż 3 osiach, jednoosiowej przyczepy o DMC powyżej  750 kg obowiązują co najmniej 2 kliny,

  - łańcuchy śniegowe – w okresie od 15 listopada do 31 marca dla pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton,

  - koło zapasowe z dyskiem i zapasową oponą, podnośnik i odpowiedni zestaw kluczy do demontażu  kół pojazdu.  Jeśli zespół pojazdów,  składający się z ciągnika i naczepy lub przyczepy, posiada  opony o jednakowych rozmiarach oraz jednakowo zbudowane koła, to może być wyposażony w 1 wspólne koło zapasowe. Obowiązek ten nie dotyczy  naczep lub przyczep wyposażonych  w specjalny zestaw do naprawy uszkodzonych  opon bez demontażu. 

  - gaśnica:  pojazdy ciężarowe o DMC  powyżej 3,5 t muszą być wyposażone  w 1 gaśnicę lub więcej gaśnic, przy czym zawartość środka gaśniczego  nie może być mniejsza  niż 6 kg.  Gaśnice muszą być zdatne do użytku i co najmniej  jedna z gaśnic  powinna być zamieszczona w zasięgu kierowcy.

  Obowiązkowemu wyposażeniu nie podlegają motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy  do 45 km/h oraz są zaopatrzone  w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej  50 cm3. Motocykle, motocykle trójkołowe oraz czterokołowce pozostałych kategorii (pojazdy kategorii L3a aż L5e oraz L7e) muszą być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

  Uwaga: Według przepisów słowackiego kodeksu drogowego, jeżeli kierowcy nie zapłacą na miejscu w gotówce nałożonego mandatu, zostaje zatrzymane im prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Wobec kierowców, którzy w tym terminie nie uiszczą mandatu, podejmowana jest decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy aż do czasu kiedy uregulują mandat. Zatrzymane prawo jazdy można odebrać wyłącznie osobiście w urzędzie Policji, którego funkcjonariusze zatrzymali dokument, pod warunkiem okazania oryginału dowodu wpłaty, a w przypadku przelewu bankowego z zagranicy także stwierdzenia przez urząd Policji, że wpłynął on na wskazane konto.

   

  Cło


   

  Zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej.

   

  Przepisy prawne


   

  Powszechny jest zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem.

  Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość. Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna w wysokości 1659,- EUR.

   

  Obyczaje


   

  Nie istnieją szczególne normy prawne lub zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.

   

  Święta


   

  Dniami wolnymi od pracy są wszystkie soboty, niedziele oraz następujące święta.

  1 stycznia – Nowy Rok oraz Dzień Powstania Republiki Słowackiej

  6 stycznia – Święto Trzech Króli oraz Objawienie Pana

  ruchome Święta Wielkanocne: Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja – Święto Pracy

  8 maja – Dzień Zwycięstwa Nad Faszyzmem

  5 lipca – Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego

  29 sierpnia – Dzień Wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego

  1 września – Dzień Uchwalenia Konstytucji Republiki Słowackiej

  15 września – Święto Matki Boskiej  Bolesnej

  1 listopada –Dzień Wszystkich Świętych

  17 listopada – Dzień Walki o Wolność i Demokrację

  24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

  25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia)

  26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

   

  Przydatne informacje


   

  • Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.

  • Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej. Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.

  • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestska policia - cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.

  • Numer kierunkowy na Słowację: 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.

   

      


   

  Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

   

   

  Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

   

   

  MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

   

  18 marca 2015 (ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: