close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MISJE OBSERWACYJNE UE

 • MISJE OBSERWACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

  (EUROPEAN UNION ELECTION OBSERVATION MISSIONS)

   

  Osoby zainteresowane udziałem w charakterze obserwatora krótkoterminowego (Short Term Observer - STO), bądź długoterminowego (Long Term Observer - LTO) na misjach obserwacyjnych organizowanych przez Unię Europejską, zobowiązane są zarejestrować się w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster), dostępnej na stronie EOM.

   

  Tylko osoby zarejestrowane w Election Roster mogą brać udział w postępowaniach rekrutacyjnych na misje. Sama rejestracja nie oznacza jednak, że dana osoba będzie automatycznie brana pod uwagę przy naborze na misje. Należy samodzielnie zgłosić chęć udziału w konkretnej misji krajowemu koordynatorowi ds. misji obserwacyjnych UE (tzw. Focal Point).

   

  Nabór obserwatorów na misje obserwacyjne UE odbywa się dwuetapowo:  

   

  • etap preselekcji na poziomie krajowym, podczas którego należy przesłać zgłoszenie do krajowego Focal Point.  Krajowy Focal Point przygotowuje listy kandydatów dla Komisji Europejskiej na podstawie kryteriów wskazanych każdorazowo przez KE.  Maksymalna liczba kandydatów na listach krajowych, jednakowa dla wszystkich państw członkowskich UE, określana jest każdorazowo przez Komisję.
  • etap selekcji, podczas którego komitet selekcyjny Komisji Europejskiej spośród przedstawionych list krajowych dokonuje wyboru obserwatorów, którzy pojadą na misję.

  Informacje na temat misji obserwacyjnych UE, warunki ogólne dla obserwatorów, a także publikacje tematyczne znajdują się na podanych powyżej stronach internetowych EOM i Komisji Europejskiej (np. Decyzja wykonawcza KE dot. misji obserwacji wyborów). Informacje na temat zasad wypłacania diet uczestnikom misji znajdują się pod linkiem. Natomiast informacje o bieżących naborach obserwatorów na misje obserwacyjne UE zamieszczane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Zgłoszenie na konkretną misję, na którą został ogłoszony nabór obserwatorów, należy przesłać mailowo na adres krajowych Focal Points. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone w języku polskim i obowiązkowo powinno zawierać następujące dokumenty:

   

  • krótki list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) przedstawiający powody chęci uczestnictwa w danej misji, podpisany własnoręcznie przez kandydata;  
  • deklarację dyspozycyjności w czasie trwania misji podpisaną własnoręcznie przez kandydata;
  • oświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wielogodzinną pracę w ciężkich warunkach, wymagającą wysiłku fizycznego, podpisaną własnoręcznie przez kandydata (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane);
  • kopie dokumentów potwierdzających znajomość na poziomie C1 języka/języków wymaganych na danej misji. W przypadku braku takich dokumentów, wymagany jest inny dowód zaawansowanej znajomości wskazanego języka/języków.

  Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie elektronicznej. Zgłoszenia przesłane do MSZ w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

   

  Należy pamiętać o tym, aby w liście motywacyjnym zaznaczyć wyraźnie czy kandydat ubiega się o uczestnictwo w misji jako obserwator krótko- czy długoterminowy (STO czy LTO). Nie można się zgłaszać alternatywnie na obie funkcje.  Podejmując decyzję o zgłoszeniu na STO lub LTO należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące obu funkcji, które są każdorazowo podawane w ogłoszeniu o naborze obserwatorów.

   

  Zachęcamy Państwa także do aktualizacji swoich danych w unijnej bazie danych obserwatorów (Election Roster) przed wysłaniem swojego zgłoszenia do krajowych Focal Points. Przy aktualizacji profilu prosimy zwrócić szczególną uwagę czy podane przez Państwa numery telefonów, adresy mailowe, numer paszportu i nazwa najbliższego portu lotniczego, z którego wylatywaliby Państwo na misję, są poprawne.

   

  Kandydaci na obserwatora misji obserwacyjnych Unii Europejskiej mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Code of Conduct oraz Terms of Reference.

   

  Kandydatom na misje UE zalecamy dodatkowo uważne zapoznanie się z listą wymaganych w kraju misji szczepień i ew. ostrzeżeniami dla podróżnych związanych z panującą w danym kraju sytuacją polityczną i bezpieczeństwa. Informacje te można uzyskać na stronie MSZ w części Polak za granicą i Ostrzeżenia dla podróżujących.

   

  Kompletne zgłoszenia na misje obserwacyjne prosimy wysyłać na adresy mailowe Krajowego koordynatora ds. misji obserwacyjnych UE, p. Beaty Prądzyńskiej: beata.pradzynska@msz.gov.pl oraz na adres: radoslaw.kusz@msz.gov.pl.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że wskazuje Komisji Europejskiej kandydatów na obserwatorów na podstawie ogólnych kryteriów ustanowionych decyzją Rady 8728/99 z 29.10.2014 r., szczegółowych kryteriów przedstawionych w konkretnym ogłoszeniu o naborze na daną misję, a także zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej co do zachowania wśród kandydatów równowagi płci, przygotowania zawodowego i znajomości języków, oraz dokładając wszelkich starań, aby przedstawiani kandydaci posiadali najwyższe kwalifikacje.

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformuje o wynikach preselekcji drogą mailową tylko osoby, które zostały przedstawione KE. Przedstawienie Komisji Europejskiej kandydatury obserwatora przez Polskę nie jest równoznaczne z wyjazdem na misję. Focal Point odpowiada jedynie za wstępny etap selekcji kandydatów na obserwatorów na poziomie krajowym, zaś ostatecznego wyboru dokonuje Komisja Europejska spośród zaproponowanych kandydatów.

   

  W przypadku wyjazdu na misję obowiązkowe jest sporządzenie sprawozdania z misji i przesłania go do Focal Points drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powrotu. Sprawozdanie powinno liczyć maksymalnie 2 strony i zawierać następujące elementy: krótki opis kontekstu politycznego przed wyborami, opis głównych obserwacji z wyborów oraz rekomendacji na podstawie obserwacji własnych oraz wszelkich raportów misji (mission’s preliminary statements, reports), a także Państwa ocenę przebiegu misji od strony organizacyjnej, przygotowania STOs, LTOs i członków core team i ewentualne rekomendacje w tym zakresie.

   

  Bieżące ogłoszenia o naborze obserwatorów >>

   

   

  Aktualności

   

  NOWOŚĆ: Handbook for European Union Election Observation

   

  PILNE: Informacja dot. nowej metody obliczania wysokości ryczałtów dla obserwatorów misji obserwacyjnych UE

   

  Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska zmieniła sposób obliczania wysokości ryczałtów wypłacanych obserwatorom krótko- i długoterminowych (STOs i LTOs) podczas trwania misji obserwacji wyborów Unii Europejskiej. Począwszy od misji obserwacyjnej UE w Peru przy kalkulowaniu ryczałtów będą miały zastosowanie następujące zasady: 

  • Kwota ryczałtowa będzie płacona obserwatorom za każdą noc spędzoną przez nich poza  miejscem pobytu (rezydowania).
  • Czas spędzony w podróży do kraju misji i z powrotem będą zaliczane do kwoty ryczałtu.
  • Jeżeli na miejscu misja zapewnia obserwatorom jedynie zakwaterowanie (ze śniadaniem), obserwatorzy otrzymają 50% wysokości kwoty ryczałtowej.
  • W przypadku gdy w zakwaterowanie obserwatora wliczone jest śniadanie a także lunch lub kolacja, obserwatorzy otrzymają 40% kwoty ryczałtowej.
  • Jeżeli misja zapewnia zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem (ze śniadaniem, lunchem i kolacją), obserwatorzy otrzymają 30% wysokości kwoty ryczałtowej.
  • Stawka 30% ma zastosowanie również w przypadku przelotów w porze nocnej. Serwis świadczony na pokładzie samolotu nie będzie miał wpływu na przysługujący ryczałt.

  • W wyjątkowym przypadku, kiedy zapewnione zakwaterowanie nie obejmuje śniadania, stosowany jest wzrost ryczałtu o 5%.

   

  Przypominamy jednocześnie, że  obserwatorzy krótko- i długoterminowi są wolontariuszami i w związku z tym otrzymywane podczas trwania misji tzw. ryczałty (lumpsum) nie są traktowane jako wynagrodzenie za pracę, a ich celem jest jedynie pokrycie wydatków poniesionych przez obserwatorów podczas trwania misji.

   

  Aktualizacja bazy międzynarodowych obserwatorów UE ds. obserwacji wyborów

  PILNE

   

  Biuro Dyrektora Politycznego MSZ zawiadamia, że wraz z rozpoczętą przebudową  bazy międzynarodowych obserwatorów UE ds. obserwacji wyborów (EOM Roster) nastąpią w niej poważne modyfikacje. W związku z powyższym Biuro Dyrektora Politycznego prosi osoby zarejestrowane w bazie i nadal zainteresowane udziałem w obserwacyjnych misjach wyborczych lub szkoleniach do nich przygotowujących, o aktualizację swoich danych, poprzez zalogowanie się do bazy dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/europeaid/applications/eom/index.cfm?fuseaction=c.show_search_cv_or_get_id_form

  Jedną z pierwszych zmian będzie usunięcie z bazy danych cv osób, które jeszcze nie uczestniczyły w żadnej misji obserwacyjnej i nie dokonały w ciągu ostatnich pięciu lat (czyli po 28.02.2010 r.) aktualizacji swojego cv. W przypadku zaś osób, które brały udział w przynajmniej jednej misji lub szkoleniu, usuwane będą tylko cv nieaktualizowane od 28.02.2005 r.

  Wszystkie pytania techniczne dotyczące funkcjonowania bazy należy kierować  bezpośrednio na adres: FPI-EOM-ROSTER-UPDATE@ec.europa.eu  W przypadku braku aktualizacji danych, profil zostanie usunięty a  system nie będzie w stanie odzyskać utraconych informacji.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: