close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • JAK POMAGAMY

 • Zgodnie z ustawą o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r., polska współpraca rozwojowa prowadzona jest w oparciu o Wieloletni program współpracy rozwojowej opracowywany na okres minimum 4 lat. Ustawa definiuje współpracę rozwojową jako ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu udzielenia państwom rozwijającym się pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz realizację działań edukacyjnych na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów i współzależności globalnych.

   

  Polska prowadzi współpracę na rzecz rozwoju w formie pomocy dwustronnej realizowanej przez organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, Polską Akademię Nauk i jednostki je podległe i szkoły wyższe lub pomocy wielostronnej udzielanej za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

   

  W ramach pomocy dwustronnej finansowane są działania bezpośrednio skierowane do państw partnerskich. Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 polska pomoc rozwojowa realizowana jest w dwóch grupach państw priorytetowych. Pierwsza grupa obejmuje cztery kraje Partnerstwa Wschodniego – Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Kraje te mają wiele wspólnych problemów: pozostałości gospodarki nakazowo-rozdzielczej, wyzwania transformacyjne, sektor rolniczy mało konkurencyjny wobec gospodarek UE. Tym krajom Polska może służyć swoim doświadczeniem transformacji ustrojowej. Druga grupa państw obejmuje leżące w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie kraje o wysokim poziomie ubóstwa lub/i stojące przez dużymi wyzwaniami transformacyjnymi. Do tych krajów zostały zaliczone cztery państwa afrykańskie (Etiopia, Kenia, Senegal i Tanzania), Mjanma oraz Palestyna.   

   

  W praktyce pomoc dwustronna to realizacja konkretnych projektów rozwojowych, finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji MSZ oraz z budżetów innych resortów. Wybór projektów finansowanych ze środków w dyspozycji MSZ następuje w drodze ogłaszanego corocznie konkursu, adresowanego do organizacji pozarządowych jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego, szkół wyższych i instytucji naukowych, lub w procedurze pozakonkursowej dla administracji rządowej i jednostek im podległych. MSZ finansuje również projekty realizowane przez polskie ambasady w ramach tzw. „systemu małych grantów”. Wykonanie zadań z zakresu współpracy rozwojowej może być także zlecone Fundacji Solidarności Międzynarodowej (wcześniej działającej pod nazwą Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”).

   

  Innymi formami współpracy rozwojowej świadczonej w ramach programu "polska pomoc" są: dotacje udzielane na realizację projektów wolontariackich w ramach programu "Wolontariat Polska Pomoc",  działalność Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, czy finansowanie programów stypendialnych.

   

  Na okres 2016-2020 Wieloletni program współpracy rozwojowej definiuje sześć przekrojowych obszarów tematycznych, którymi są: 

   

  • dobre rządzenie,
  • demokracja i prawa człowieka,
  • kapitał ludzki,
  • przedsiębiorczość i sektor prywatny,
  • zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
  • ochrona środowiska.

   

  Pomoc wielostronna świadczona jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji i instytucji międzynarodowych. Polska corocznie, poprzez składki i wpłaty dobrowolne, wspiera działania rozwojowe i humanitarne wybranych organizacji (głównie UE, ONZ i OECD), współfinansując tym samym projekty i programy w dziedzinie redukcji ubóstwa, transformacji systemowej, promocji praw człowieka i demokracji, zwalczania chorób zakaźnych, poprawy opieki zdrowotnej, dostępu do edukacji, a także pomocy humanitarnej ofiarom katastrof naturalnych i konfliktów w krajach rozwijających się.

   

  Pomoc wielostronna stanowi ponad 75% ogółu środków przeznaczanych przez Polskę na współpracę rozwojową, z czego największą część stanowi składka Polski do budżetu ogólnego UE, która jest przeznaczona na unijne działania pomocowe. Pozostałe fundusze wydatkowane są w ramach pomocy dwustronnej.

   

  W ramach wielostronnej współpracy rozwojowej partnerami MSZ są organizacje międzynarodowe. Najważniejsze z nich to:

   

  • Unia Europejska;
  • ONZ i jej wyspecjalizowane agendy;
  • OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

  Przystępując do tych organizacji (ONZ – 1945, OECD – 1996, UE – 2004), Polska przyjęła zobowiązania dot. zaangażowania we współpracę rozwojową. Finansując działania rozwojowe tych organizacji i uczestnicząc w dialogu strategicznym nt. współpracy rozwojowej na ich forum, jesteśmy zarazem uprawnieni do współdecydowania o kierunkach, celach i metodach globalnej polityki pomocowej.

   

  Największą część corocznych nakładów naszego kraju na pomoc wielostronną świadczoną w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) stanowi składka Polski do budżetu UE przeznaczona na realizację unijnej polityki rozwojowej i humanitarnej, realizowana przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie, każdego roku z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji MSZ oraz z budżetów innych resortów finansowane są wpłaty na rzecz wielostronnych funduszy, organizacji i programów pomocowych.

   

  Zgodnie z postanowieniami Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z 2003 r., jak również z zapisami umowy między członkami grupy państw AKP a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu w 2000 r., Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do udziału w finansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju (European Development Fund) począwszy od jego 10. edycji, która przypada na lata 2008-2013. Udział Polski w 10. EFR został ustalony na poziomie 294,866 mln euro wg klucza kontrybucji 1,3%. Wkład Polski do 11. EFR w latach 2014-2020 wyniesie 612 359 140 euro, co odpowiada kluczowi kontrybucji w wys. 2,00734%.

   

  Szczegółowe dane dotyczące środków przeznaczanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na działania z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej publikowane są w raportach rocznych "Polska współpraca na rzecz rozwoju" oraz na stronie internetowej "polska pomoc w liczbach"

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: